บริษัท แอดวานซ์ คีออส อินโนเวชั่น จำกัด

เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผลิต ประกอบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายตู้เติมเงิน กะปุกท็อปอัพ มาแล้วกว่า 600 เครื่อง โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติต่างๆ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างผลกำไรระยะยาวให้กับลูกค้า คู่ค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

วิศัยทัศน์ VISION

มุ่งสู่การเป็นผู้นำนวััตกรรมการจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ MISSION:

  1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างนวัติกรรมและส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ
  2. สร้างความพึงพอใจสูงสุด สำหรับลูกค้าและคู่ค้า ในสินค้าและบริการ
  3. มุ่งมั่นสร้างสรรค์การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย